• Janakpur, Nepal
  • +977 41 425168

Government of Nepal

Ministry of Forest and Environment

Department of Plant Resources

Plant Research Centre, Dhanusha

वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र, धनुषा

अागन्तुक

अागन्तुकबाट शुल्क लिइने व्यवस्था नहुँदा हाललाइ यसबाट आर्थिक संकलन भएको छैन

Notice